Prekių grąžinimo taisyklės

I Pirkimo-pardavimo sutarties (užsakymo) nutraukimas, prekių grąžinimas ir keitimas, kai prekės yra tinkamos kokybės

1. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties (užsakymo) kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, SilumosNesejas.lt tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitais pirkėjo nurodytais kontaktais.
2. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nenurodydamas jokios priežasties pranešti apie savo sprendimą atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties (užsakymo) pateikdamas nedviprasmišką prašymą info(eta)SilumosNesejas.lt paštu elektroniniu laišku. Prašyme būtina aiškiai nurodyti PVM sąskaitos-faktūros numerį ir grąžinamų prekių kodus ir pavadinimus.
3. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties (užsakymo) atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolika) kalendorinių dienų terminas apskaičiuojamas taip:
3.1 kai sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis (užsakymas), – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę;
3.2 jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę;
3.3 jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį;
3.4 jeigu sudaroma sutartis dėl reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna pirmąją prekę.
4. Pirkėjui tenka tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo SilumosNesejas.lt dienos turi išsiųsti arba pats pristatyti prekes į SilumosNesejas.lt sandėlį.
5. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Prekės turi būti grąžinamos originalioje, nepažeistoje pakuotėje, pilnai sukomplektuota , nebuvo naudojamos, nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradusios prekinės išvaizdos.
6. SilumosNesejas.lt nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, išskyrus pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. SilumosNesejas.lt gali negrąžinti pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos SilumosNesejas.lt arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos SilumosNesejas.lt, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. SilumosNesejas.lt neprivalo grąžinti vartotojui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad vartotojas aiškiai pasirinko kitą negu SilumosNesejas.lt pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.
7. SilumosNesejas.lt grąžindamas pirkėjui visas sumokėtas sumas, turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas jas mokėdamas SilumosNesejas.lt, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.
8. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su SilumosNesejas.lt privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Prekės turi būti grąžinamos originalioje, nepažeistoje pakuotėje, pilnai sukomplektuota , nebuvo naudojamos, nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradusios prekinės išvaizdos.
9. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti 9 Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu info(eta)SilumosNesejas.lt.
10. Prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
11. Gavęs prekes SilumosNesejas.lt įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu SilumosNesejas.lt neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai SilumosNesejas.lt gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta SilumosNesejas.lt šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo SilumosNesejas.lt dienos.
12. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir SilumosNesejas.lt susitaria kitaip.

II Netinkamos kokybės prekių grąžinimas, keitimas ir garantinis aptarnavimas

13. Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis. Daiktų keitimo ir grąžinimo tvarka, taip pat nekeičiamų ir negrąžinamų daiktų sąrašas pateiktas šių Taisyklių 12 punkte remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
14. Parduodamų prekių pagrindinės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Tam tikroms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminai ir kitos sąlygos nurodamos garantiniame talone, pristatomame kartu su užsakomų prekių siunta.
15. Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytomis teisėmis pirkėjas gali pasinaudoti ir tuo atveju, kai jam parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas prekės pirkimo-pardavimo momentu pasibaigęs.
16. Pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, savo pasirinkimu turi teisę per LR Civilinio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą:
16.1 reikalauti iš SilumosNesejas.lt nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);
16.2 reikalauti iš SilumosNesejas.lt nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;
16.3 reikalauti iš SilumosNesejas.lt atitinkamai sumažinti kainą;
16.4 vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.
17. Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.
28. Pirkėjas dėl garantinio aptarnavimo ir grąžinimo/keitimo turi kreiptis į SilumosNesejas.lt elektroniniu pašto adresu info(eta)SilumosNesejas.lt. Prašyme turi būti nurodyta kreipimosi priežastis, būtina aiškiai nurodyti PVM sąskaitos-faktūros numerį ir grąžinamų/keičiamų prekių kodus bei pavadinimus. Jei buvo išduotas garantinis talonas, būtina prisegti jo kopiją.
19. Tolimesnius žingsnius, susijusius su prekės garantiniu aptarnavimu, grąžinamu/keitimu, Pirkėjas susitaria su SilumosNesejas.lt klientų aptarnavimo specialistu raštu info(eta)SilumosNesejas.lt elektroniniu pašto adresu. SilumosNesejas.lt aptarnavimo specialistas remdamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis ir Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytomis pirkėjo teisėmis suderina raštu su pirkėju tolimesnius žingsnius pirkėjo teises įgyvendinti.
20. Jeigu SilumosNesejas.lt pakeičia netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu, tai jis neturi teisės reikalauti iš pirkėjo atlyginti vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje (užsakyme) numatytos kainos ir daikto kainos, galiojusios jo pakeitimo ar teismo arba kitokios institucijos sprendimo, įpareigojančio pakeisti daiktą, priėmimo momentu, skirtumą.
21. Kai netinkamos kokybės daiktas keičiamas kitu analogišku, kuris skiriasi pagal matmenis, modelį, rūšį ar kitus požymius, pirkėjas turi atlyginti sutartyje numatytos kainos ir naujo daikto kainos, galiojusios keitimo momentu, skirtumą. Jeigu pirkėjas kainų skirtumo neatlygina, tai kainų skirtumas nustatomas pagal teismo arba kitokios institucijos sprendimo pakeisti prekę priėmimo metu galiojusias kainas.

Baigiamosios nuostatos

22. Situacijos, neaprašytos šiose Taisyklėse, sprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis ir LR Civilinio kodekso 6.228 7, 6.228 10, 6.228 11, 6.362, 6.363, 6.364 ir 6.338 straipsniais.
23. Jei Pirkėjas nesutinka su SilumosNesejas.lt parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą dėl SilumosNesejas.lt įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba(eta)vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.